ZAP i Skovlunde, ZAP

Ballerup Tennisklub
Ved Kæret 12 Skovlunde ZAP
44 84 53 60
Ballerup Atletik Klub
Lumbyvej 37 Skovlunde ZAP
44 84 99 97
SIF, Petanque
Lindeengen 105 Skovlunde ZAP
44 91 95 25
Farum Faldskærms Klub af 1966
Dyrehegnet 33 Skovlunde ZAP
44 84 02 12
Herlev Pistolskytte Klub
Ålegårdsvej 33 Skovlunde ZAP
44 91 03 61
Hundested Bordtennisklub
Lundebjerggårdsvej 18, 1. th. Skovlunde ZAP
44 94 40 34
Jiu-Jitsu Klubben "KI"
Marievej 40 Skovlunde ZAP
44 53 02 26
Mladost I.F.
Lundebjerggårdsvej 74 Skovlunde ZAP
44 84 83 89
SIF - fodbold
Sandbjergvej 14 Skovlunde ZAP
44 92 16 92
SIF-Håndbold og Gymnastik
Kirkebyvej 26 Skovlunde ZAP
44 84 12 78
Skovlunde I.F.Badminton
Kløvertoften 21 Skovlunde ZAP
44 84 05 35