Kan en medarbejder få slettet en advarsel fra sin personalemappe efter 2 år?

Persondataloven indeholder ikke specifikke regler om, hvornår personoplysninger skal slettes. Dette må afgøres af den dataansvarlige i den enkelte situation. Ved vurderingen heraf må der efter Datatilsynets opfattelse navnlig lægges vægt på, om en fortsat opbevaring tjener et sagligt formål.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvor længe gemmes en personalesag?

Personalesager opbevares i 10 år efter, at den an- satte er fratrådt. Dette skyldes særlige retlige hensyn. Hvis der i sagen er op- lysninger om en arbejdsskade, gemmes den i mindst 30 år efter arbejdsskade- tidspunktet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på regionh.dk

Hvornår kan en tidligere ansat få slettet sine personoplysninger?

Betingelserne for sletning kan bl. a. være, at den dataansvarliges formål med at behandle dine personoplysninger ikke længere er aktuelt, eller at den dataansvarlige udelukkende behandler dine personoplysninger baseret på et samtykke, som du nu har trukket dit tilbage.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan man få slettet sine personoplysninger?

'Retten til at blive glemt' eller 'retten til sletning' er en rettighed, der sikrer dig, at du kan få dine personoplysninger slettet, hvis du anmoder om det. Du kan gøre brug af din ret til sletning hvis: Personoplysningerne ikke længere er nødvendige for den dataansvarlige. Du trækker dit samtykke tilbage.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på legaldesk.dk

Hvilke rettigheder har du hvis du ønsker at en virksomhed sletter oplysninger om dig?

Hvad skal rettigheden gøre godt for? Din ret til at få slettet oplysninger om dig, gør det lettere for dig at bestemme over dine egne oplysninger. Det er jo dine oplysninger, så hvis du ikke vil have at andre har dem og bruger dem, er det godt, at du kan bede dem om at slette dem.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan jeg få en advarsel på grund af for meget sygefravær? - Det Faglige HusTrouvé 35 relaterede spørgsmål fundet

Kan den registrerede altid få slettet sine personoplysninger hvis vedkommende kalder sit samtykke tilbage?

Den registrerede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet, når et samtykke er tilbagekaldt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan man trække sin samtykke tilbage?

Ja, et samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Hvis et samtykke tilbagekaldes, skal behandlingen af oplysninger om den registrerede ophøre, hvis oplysningerne ikke kan behandles på et andet grundlag.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvor længe må man opbevare personoplysninger?

Du må opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, de er indsamlet til. Dvs. at du kan opbevare projektbeskrivelsen, så længe du arbejder med den eller med det efterfølgende bevilgede projekt. Derefter skal den slettes.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på medarbejdere.au.dk

Hvornår er det behandling af personoplysninger?

En behandling af personoplysninger kan have mange former. Begrebet er så bredt defineret, at du som regel vil anses for at udføre en behandling, så snart du kommer i kontakt med personoplysninger om andre. Databeskyttelsesreglerne finder anvendelse, når du "behandler" personoplysninger.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Kan du behandle personoplysninger uden et retligt grundlag?

Du skal altid have et lovligt grundlag for at behandle personoplysninger. Her kan du læse om de forskellige grundlag, du kan basere behandlingen på. Når du behandler personoplysninger, skal du have et retligt grundlag. Dette kaldes også en hjemmel.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvor længe skal man gemme en ansættelseskontrakt?

Opbevaring af data på medarbejdere der fratræder

Fordi data, der kan have betydning for et ansættelsesretligt efterspil - det kan være at den fratrådte medarbejder gør et økonomisk krav gældende, skal du faktisk opbevare i 5 år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dataloen.dk

Hvornår må en virksomhed videregive personoplysninger?

Der må kun videregives personoplysninger, når det er nødvendigt for den modtagende dataansvarliges udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning. Stk. 2. Oplysningerne må ikke senere behandles i andet end videnskabeligt eller statistisk øjemed.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk

Er en arbejdsmail en personoplysning?

Arbejdsrelaterede oplysninger vedrørende arbejdspladsen (navn, arbejdsområde, arbejdstelefon og arbejdsmail) kan offentliggøres uden samtykke. Offentliggørelse af oplysninger af mere privat karakter (privat e-mail og telefonnummer) kræver samtykke fra medarbejderen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på frinet.dk

Hvad skal ligge i en personalemappe?

Mappen skal indeholde følgende oplysninger: stamoplysninger (navn, adresse, fødselsdato) lønaftaler. MUS-referater.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på fysio.dk

Kan man få aktindsigt i en personalesag?

Der er i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold ret til aktindsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser, jf. offentlighedslovens § 21, stk. 3. Det gælder dog ikke i sager om ansættelse og forfremmelse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på pav.medst.dk

Kan man søge aktindsigt i personalesager?

Selvom offentlighedsloven som udgangspunkt ikke rummer mulighed for aktindsigt i personalesager, følger det dog af loven, at visse personoplysninger som den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsmæssige opgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser kan være omfattet af aktindsigt.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på horten.dk

Hvilke rettigheder har personer som der er indsamlet persondata om?

Dataportabilitet betyder, at den registrerede har ret til at modtage alle de personoplysninger man som virksomhed har indsamlet om den pågældende, og at disse oplysninger skal kunne overføres fra en dataansvarlig til en anden. Det kan du læse mere om i vores artikel Nu kan dine konkurrenter snart få dine kundedata.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på itb.dk

Hvornår er en personoplysning følsom?

Følsomme oplysninger er oplysninger om: Race og etnisk oprindelse. Politisk overbevisning. Religiøs eller filosofisk overbevisning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvornår gælder GDPR ikke?

Forordningen gælder således ikke for behandling af personoplysninger, som foretages af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter. Det vil sige, at de ikke har forbindelse med en erhvervsmæssig eller kommerciel aktivitet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk

Hvor længe skal man gemme?

Der findes ingen officielle regler for hvor længe du skal gemme personlige skattepapirer, men for virksomheder er det 5 år.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på simple-life.dk

Hvor længe skal man gemme lønoplysninger?

Dig der arbejder med løn og personale

Et væsentlig punkt i ordningen er, at virksomheder kun må opbevare persondata så længe der er en saglig grund til at gemme oplysningerne. Det vil sige, når medarbejderen ikke længere er ansat, er det vigtigt at slette ikke-relevante oplysninger om pågældende.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på lonkursus.dk

Hvor lang tid gælder en samtykkeerklæring?

Et generelt informeret samtykke skal være skriftligt og kan gælde i op til 12 måneder, inden det evt. skal fornyes. Et generelt informeret samtykke kan til hver en tid trækkes tilbage.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sum.dk

Hvem må have adgang til persondata?

Hvem har adgang til hvilke data? Virksomhedens ansatte må kun have få adgang til personoplysninger, som er nødvendige for deres arbejdsopgaver. Der må derfor laves en plan for, hvem der har adgang til hvilke data og hvorfor.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på danskhr.dk

Hvad sker der hvis GDPR ikke overholdes?

Bøder. Der kan gives store bøder for manglende efterlevelse af persondataforordningen. I EU har man ønsket, at bøderne skal have en afskrækkende effekt, så virksomheder overholder lovgivningen. En virksomhed kan risikere bøder på op til 20 millioner euro, eller 4 % af den globale omsætning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på gdpr.dk

I Hvilken af nedenstående situationer kan den registrerede gøre indsigelse imod at hans personoplysninger behandles?

Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, f. eks. hvis du har ”tungtvejende grunde” imod behandlingen. Når den dataansvarlige modtager din indsigelse, skal vedkommende tage stilling til, om din indsigelse er berettiget.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på datatilsynet.dk
Forrige artikel
Hvor mange cigaretter har dronning Margrethe røget?
Næste artikel
Hvor mange penge skal man selv have for at købe hus?