Hvorfor bruger man kolon?

Kolon er et sætningstegn, der peger fremad. Kolon bruges på dansk foran ordret gengivelse, fx Hun sagde: "Nu går jeg" og foran forklaringer, hvor det ofte svarer til ordet nemlig, fx Desserten var is med frugt: pærer, fersken, melon og mango.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvornår skal jeg bruge kolon?

Kolon (:) Kolon bruges til at uddybe noget, man lige har skrevet, f. eks. foran eksempler, forklaringer, opremsninger, citater og replikker.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på btech.medarbejdere.au.dk

Hvornår skal man bruge kolon og semikolon?

Tegnet bruges til at markere en lille pause inde i en sætning – her har du den største forskel, i forhold til kolon. Du kan bruge semikolon, hvis du vil vise, at her er to helsætninger, som betydningsmæssigt hører tættere sammen, end hvis du havde brugt et punktum mellem dem.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogkontoret.dk

Hvornår bruger man kolon på engelsk?

Kolon [:] Kolon bruges før lange citater ofte efterfulgt af tankestreg (:-). Her bruger dansk kun kolon. Kolon alene kan også bruges som optakt til længere opremsninger, nærmere forklaringer/definitioner.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på wizzgrammar.dk

Hvad betyder kolon i matematik?

I matematikken anvendes kolon (eller brøkstreg) som divisionsoperator. Der anvendes også andre notationer, blandt andet i IT og især i angelsaksiske lande. I anvendt matematik kan kolon beskrive målestoksforhold, odds og lignende.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kolonkarzinom - LehrvideoTrouvé 37 relaterede spørgsmål fundet

Hvor bruges kolon?

Kolon er et sætningstegn, der peger fremad. Kolon bruges på dansk foran ordret gengivelse, fx Hun sagde: "Nu går jeg" og foran forklaringer, hvor det ofte svarer til ordet nemlig, fx Desserten var is med frugt: pærer, fersken, melon og mango.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på denstoredanske.lex.dk

Hvad står B for i matematik?

Men hvad betyder tallene a og b? Tallet a kaldes hældningskoefficienten, og tallet b kaldes skæringspunktet med y-aksen. Hældningskoefficienten skal forstås som så meget, vores y-værdi vokser, hver gang vores x-værdi vokser med 1.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvorfor ikke komma foran that?

Foran that-sætninger

På dansk sætter vi normalt komma foran ledsætninger, som starter med 'at'. På engelsk sætter vi til gengæld ikke komma foran that-sætninger: Jeg tror på, at jeg kan gøre det.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studienet.dk

Hvornår må man bruge og tegn?

Den danske brug af &-tegnet

Tegnet kan ikke direkte erstatte en hvilken som helst brug af ordet 'og'; tegnet indikerer et tættere bånd end et almindeligt og, og bør derfor på dansk kun anvendes, når det forener flere dele til et hele.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Hvornår må man bruge tankestreg?

En tankestreg kan sættes omkring en indskydelse eller foran en tilføjelse. Tankestregen kan derfor erstatte både komma, parentes, semikolon og punktum: Jeg har det dårligt – igen i dag – på grund af for meget julemad.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på kommunikationogsprog.dk

Er kolon et punktum?

Kolon tilhører gruppen af store sætningstegn ligesom punktum, spørgsmålstegn og udråbstegn, men i modsætning til disse viser kolon, at noget følger efter, og dermed er det ikke et sluttegn, som de andre tre tegn er.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på studiekorrektur.dk

Er der stort bogstav efter kolon?

Stort eller småt efter kolon? Hvis det, der kommer efter kolon, er en helsætning, skal sætningen skrives med stort begyndelsesbogstav. Hvis det, der kommer bagefter, derimod er en ledsætning, enkeltstående ord eller ordforbindelser, skrives det med lille begyndelsesbogstav.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på syntaksis.dk

Hvornår bruger man 3 punktummer?

Du kan bruge tøveprikker (dvs. to, tre eller flere punktummer i træk) for at antyde at noget er uafsluttet, eller at du fx tøver med noget. Hvis det der mangler, består af hele ord, bruger man mellemrum foran tøveprikkerne: Jeg ved ikke helt hvad jeg skal gøre …

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Hvad betyder et semi kolon?

Semikolon er en mellemting mellem et punktum og et komma. På engelsk kan semikolon bruges til at knytte fraser og sætninger sammen, som er tematisk forbundne uden at skulle bruge et biord (se eksempel 1 herunder).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ef-danmark.dk

Hvornår skal man bruge og?

Reglerne kan kort sammenfattes sådan: Når et ”å” står foran en navnemåde (infinitiv), fx ringe, gå, skrives det “at”. Ellers skrives det “og”. Når ”å” står efter en bydemåde (imperativ), skrives det normalt “at”, fx “Husk at ringe hjem”.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på syntaksis.dk

Hvornår skal man bruge udråbstegn?

Udråbstegn er tegnet !, der anvendes til angivelse af bl. a. udråb, forundring, ordrer, ønsker, opfordringer og kraftudtryk. På dansk (og de fleste andre sprog) kan udråbstegn i lighed med punktum og spørgsmålstegn markere afslutningen af en sætning.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Er der stort bogstav efter?

De 4 store tegn er punktum, spørgsmålstegn, udråbstegn og kolon. Efter de store tegn begynder man så godt som altid med et stort begyndelsesbogstav (dog ikke altid ved kolon). De 6 små tegn er komma, semikolon, tankestreg, bindestreg, parentes og anførselstegn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Hvad kalder man gåseøjne?

Citationstegn (også kaldet gåseøjne, anførselstegn eller repliktegn) bruges i skrift som tegnsætning til at markere citater, tale eller udtryk. Citationstegn anvendes også, når der er ord, udtalelser eller udtryk, hvis betydning man ikke tror på eller mener er misvisende.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på da.wikipedia.org

Kan man godt sætte punktum før og?

Punktum før og og men – det må du gerne

Mange har lært i skolen, at det er forbudt at skrive og eller men efter et punktum. Det er det ikke længere. Prøv fx at lægge mærke til reklametekster. Her sætter man tit punktum foran ordene og og men.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sprogkontoret.dk

Hvornår skal der ikke komma foran hv-ord?

at man som hovedregel undlader at sætte komma foran at, der, som og hv-ord (hvem, hvad, hvilken, hvornår, hvorfor osv.) samt underordningskonjunktioner som når, da og hvis. Se de komplette kommaregler med masser af eksempler i retskrivningsreglernes § 45-51.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på dsn.dk

Kan man bruge Oxford komma på dansk?

Når man laver en liste, er den mest almindeligt at adskille en genstand på listen fra den næste ved hjælp af komma. De sidste to genstande på listen er oftest adskilt af "and" eller "or", men med et komma foran. Blandt redaktører kaldes dette sidste komma for "Oxford Comma".

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ef-danmark.dk

Kan man sætte komma efter at?

Den første kommaregel er enkel og let at huske, og den kan alle finde ud af, hvis man ved, hvad et udsagnsord er. Reglen er, at man altid skal sætte komma foran ordet 'at', medmindre der følger et udsagnsord efter ordet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på opgavekorrektur.dk

Hvad skal man bruge matematik B til?

I faget matematik på B-niveau vil du lære at håndtere simple formler og at bruge symbolholdigt sprog til at gøre rede for variabelsammenhænge og løse simple problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig indblik i simple matematiske ræsonnementer og beviser samt i matematisk teori og metode.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ug.dk

Hvad bestemmer B?

Betydningen af b

Fortegnene af tallene a og b afgør, om toppunktet ligger til højre eller venstre for y-aksen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på webmatematik.dk

Hvad er B værdien?

B-værdien (bidragsværdi) er en grænseværdi for den enkelte virksomheds bidrag til luftforureningen i omgivelserne. Vejledningen beskriver endvidere de forhold der gælder for særlige stoffer og stofgrupper som blandings- fortyndere, lægemiddelstoffer mv., olie- og kulafledte stoffer og produkter samt PAH-forbindelser.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på retsinformation.dk
Forrige artikel
Hvem køber biler til skrot?
Næste artikel
Hvad kalder man afkom mellem to forskellige arter?