Hvad er mine rettigheder som mor?

Selv om I som forældre ikke længere skal bo sammen, er det vigtigt at huske på, at I stadig er de vigtigste personer i barnets liv. Derfor er det vigtigt, at I sammen kan tage jer af barnet og træffe de beslutninger, der er bedst for barnet. Som forældre har I som udgangspunkt fælles forældremyndighed over jeres børn.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Hvor meget har en far ret til at se sit barn?

Der er ingen regler for, hvordan og hvor meget samvær jeres barn kan eller skal have med den af jer, som er samværsforælder. Det er helt op til jer at vurdere, hvad der er bedst for jeres barn. Hvis Familieretshuset skal fastsætte samværet, sker det efter en konkret vurdering af barnets forhold.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvad sker der hvis mor dør?

I alle situationer, hvor der i forbindelse med et dødsfald skal vælges en forældremyndighedsindehaver til et barn, er det Familieretshuset eller Familieretten, der træffer afgørelsen. Afgørelsen træffes på baggrund af en undersøgelse og en konkret vurdering af, hvad der er bedst for barnet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk

Hvad kan forældre bestemme?

Og dine forældres ret til at træffe personlige beslutninger på dine vegne gælder - bortset fra meget få områder - alt, hvad der har med dig at gøre. Indehaveren af forældremyndigheden - for nu at sige det med lovens tekst - kan blandt meget andet bestemme: Hvad du skal hedde.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvilke rettigheder har man når man har fælles forældremyndighed?

Hvis du og barnets anden forælder har fælles forældremyndighed over barnet, betyder det, at I er fælles om beslutningerne og sammen skal drage omsorg for barnet. Fælles forældremyndighed betyder dog ikke, at I skal være fælles om alle beslutninger.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Min far dræbte min mor og stedmor (dokumentar)Trouvé 18 relaterede spørgsmål fundet

Kan mor nægter samvær?

Hvis bopælsforælderen nægter at udlevere barnet til det aftalte samvær, har bopælsforælderen misligholdt samværsaftalen. Du kan i sådanne tilfælde få hjælp ved familieretten, og dette kan du uanset om du har dom på samværet, eller om samværet er blevet fastsat efter indbyrdes aftale.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokat.com

Kan bopælsforælderen bestemme samvær?

Bopælsforælderen har en række rettigheder, som samværsforælderen ikke har, da det er bopælsforælderen, som har ret til at bestemme over de overordnede forhold i barnets dagligdag uden nødvendigvis at være enig med samværsforælderen om disse forhold. Det er derfor heller ikke ligegyldigt, hvem der er bopælsforælder.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på stormadvokatfirma.dk

Hvor langt må den ene forældre bo fra hinanden?

Som bopælsforælder må du flytte med barnet indenfor landets grænser – du har dog pligt til at give den anden forælder besked senest seks uger inden flytningen. Dette kaldes varslingspligten. Læs mere om, hvilke beslutninger I er fælles om, og hvad bopælsforælderen kan beslutte alene.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk

Hvor gammel skal børn være for at bestemme hvor de vil bo?

Indtil barnet er 18 år, bestemmer forældremyndighedsindehaveren, hvor barnet skal bo. Ved fælles forældremyndighed skal forældrene være enige om, hvor barnet skal bo.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Er det svært at få fuld forældremyndighed?

Hvem kan få fuld forældremyndighed? Begge forældre kan få fuld forældreuld forældremyndighed over barnet. I kan sagtens selv lave en aftale om, at en af jer skal have den fulde forældremyndighed over jeres barn. I visse tilfælde har moderen dog, ifølge lovgivningen, automatisk fuld forældremyndighed over barnet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneadvokaten.com

Hvem bestemmer over afdøde?

Skifteretten er den myndighed, som tager stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. Skifteretten får via begravelsesmyndigheden automatisk besked om dødsfaldet og vil herefter rette henvendelse til den pårørende, der står som anmelder på anmodningen om begravelse eller ligbrænding.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på begravelsedanmark.dk

Hvad sker der med ens konto når man dør?

Banken spærrer alle konti, fælleskonti og depoter, indtil der er udstedt en skifteretsattest, der fortæller, hvem der kan disponere på vegne af boet og over boets aktiver. Man kan dog stadig sætte penge ind på konti.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på jyskebank.dk

Hvad gør man hvis man hader sin mor?

– Det bedste, man kan gøre, er at tale med sin mor om, hvordan man har oplevet sin opvækst. Hvad der skete, og hvad man har tumlet med i forhold til den senere i sit liv og give hende mulighed for at fortælle sin oplevelse, hvis man ikke kender den i forvejen, siger hun.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på femina.dk

Hvem skal betale hvad i en 7 7 ordning?

aftalt en 7-7 ordning (barnet opholder sig 7 dage hos hver forælder), er udgangspunktet, at den pågældende forælder må anses for at have opfyldt sin forsørgelsespligt og derfor ikke skal pålægges af betale børnebidrag.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på ret-raad.dk

Hvad har forældre ret til?

Du har ret til forældre, der tager sig af dig og giver dig omsorg, tryghed og beskyttelse. Ingen voksne må slå dig eller bruge anden form for fysisk eller psykisk afstraffelse over for dig. Du har ret til hjælp og rådgivning fra kommunen. Du har også ret til hjælp fra sundhedsplejersken, lægen og tandlægen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneportalen.dk

Hvis barnet ikke udleveres til samvær?

Hvis ikke det lykkes at indgå et frivilligt forlig, kan familieretten vælge at: den forælder, der ikke udleverer barnet, skal betale tvangsbøder. den forælder, der ikke udleverer barnet, skal tilbageholdes, så barnet fx kan blive hentet i institution. hente barnet med hjælp fra politiet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på domstol.dk

Kan et barn have to adresser?

Fra den 1. april 2019 er det muligt at give barnet ”delt bopæl”. Det betyder, at begge forældre er bopælsforældre. Barnet vil dog fortsat kun have én folkeregisteradresse.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på borger.dk

Hvor gammel skal barnet være for at blive hørt?

Der er ingen aldersgrænse for, hvornår barnet kan blive hørt – det er op til Familieretten eller Familieretshuset at vurdere, hvordan barnets perspektiv bedst belyses. Typisk bliver alle børn, der er fyldt syv år, hørt. Er barnet under 7 år, men begyndt i skole, høres det typisk også.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på foraeldremyndighed.dk

Hvad er barnets lov?

Med Barnets Lov får børn over 10 år selvstændig partstatus. Det vil sige, at børn fra 10 år og opefter får mulighed for selv at klage til Ankestyrelsen over en afgørelse om anbringelse, hjemgivelse eller ændret anbringelsessted – og dermed få en ”second opinion”. Vi vil undgå unødige skift.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på sm.dk

Kan mit børn selv bestemme hvor de vil bo?

Det er en udbredt misforståelse, at børn, der er fyldt 12 år, selv kan vælge, hvor de vil bo. I forældremyndighedssager og bopælssager skal dommeren altid træffe afgørelsen ud fra et skøn over, hvad der er bedst for barnet. I dette skøn kan indgå mange momenter, herunder naturligvis også barnets egne ønsker.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieadvokaten.dk

Hvem skal betale SFO når man er skilt?

Det overordnede princip er, at bopælsforælderen, som jo modtager offentlige tilskud, afholder alle udgifter, bortset fra kost og udgifter til fritidsaktiviteter (biograf e.l.), når børnene er på samvær hos samværsforælderen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på delebarn.dk

Hvem har ret til barnet?

Som bopælsforælder har man bopælsretten over barnet. Det betyder, at man også har retten til at bestemme hvor barnet skal bo. Den forælder som har bopælsretten kan derfor flytte med barnet inden for landets grænser. Bopælsforælderen skal dog altid informere den anden forælder herom minimum seks uger i forvejen.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på boerneadvokaten.com

Hvad skal bopælsforældre stå for?

Bopælsforælderen er den af jer, som har barnet boende og folkeregistreret på samme adresse. Bopælsforælderen kan beslutte overordnede forhold i jeres barns daglige liv herunder, hvilken institution barnet skal gå i, og hvor i landet barnet skal bo (ved flytning skal den anden forælder dog varsles seks uger i forvejen).

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på moedrehjaelpen.dk

Kan man miste retten til samvær?

Vi kan eksempelvis afslå eller ophæve samvær, hvis: der har været lang tids adskillelse mellem barnet og samværsforælderen. der er ustabilitet hos samværsforælderen. der er chikane omkring samarbejdet.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på familieretshuset.dk

Kan bopælsforældre bestemme psykolog?

Når børn er i terapi hos privatpraktiserende behandlere, kan bopælsforældre eller samværsforældre ikke alene beslutte, at barnet henvises til eller går i behandling hos privatpraktiserende psykologer, psykoterapeuter eller andre behandlere uden den anden forældres samtykke.

Anmodning om fjernelse Se det fulde svar på psykoterapeutforeningen.dk
Forrige artikel
Hvad vil det sige at være likvid?
Næste artikel
I hvilken side sidder nyrerne?